ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

17498865_1590451484316167_4532304310358587247_n
17498824_1590451487649500_3044796584690318213_n
17457390_1590452957649353_3333381630934747331_n
17426385_1590451480982834_6372568754479019532_n
17309835_1590454060982576_4103149158886165439_n
previous arrow
next arrow

   Искаше ни се обявяването на това благородно и належащо начинание, което подехме група граждани в последен опит да спасим квартал Младост, да започне с оптимистичен тон и добро настроение. Но, за съжаление, предвид събитията от последните дни – ще започнем с цитат, който всяка майка поне веднъж е прочела на рожбата си вечер, докато я е приспивала и милвала в сумрака на тихата нощ: „Защо ли нещата трябва да се променят? – прошепна Прасчо. Пух помисли, помисли и каза: Така имат възможност да станат по-добри!“. Нека това да не са последните думи към нашите деца. Не. Нека това бъдат първите ни думи и нека всеки, който милее за детето си, всеки който милее за квартала си, всеки който милее за бъдещето си, да се изправи и да се включи. Нека спрем да се страхуваме, нека да вземем живота си в наши ръце. И истината ще бъде нашето оръжие и силата ще е в ръцете ни. И с Божията помощ – напред!

   С настоящото си обръщение към Вас заявяваме, че след като се потвърдиха опасенията ни, че с действия и бездействия на районните и общински власти се нарушават интересите на гражданите на район Младост, ние взехме решение за свикване и провеждане на Гражданска Инициатива (ГИ) по смисъла на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Първото заседание се проведе на 06.03.2017 г. и беше с цел подготовка на ГИ, за обсъждане на мотивите и въпросите, които ще се съдържат в подписката.

   На 15.03.2017 г. от 19.00 часа, в ж.к. Младост II, читалище „Джон Атанасов“, гр. София, на основание разпоредбите на чл. 46, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, се проведе учредително Събрание на Гражданска инициатива.

   Събранието прие мотиви и определи Инициативен комитет, който да проведе подписка и да представлява Събранието на Гражданската инициатива пред официалните власти.

   Събранието се откри при кворум от 61 присъстващи. Прие се следния регламент за гласуване:
Гласува се явно с вдигане на ръка. Решенията се взимат с мнозинство от 50+1 гласа. Ако за изборните длъжности, за една позиция има повече от една кандидатура, те се гласуват по реда на номинирането им. Ако единият кандидат получи 50+1 гласа, процедурата се прекратява и останалите кандидатури не се гласуват.

   За преброители, единодушно Събранието избра Маргарита Петрова Косанова и Изабела Валентинова Бочева, за председател Асен Стефанов Велев, а за секретар Милена Любомирова Чомакова.

   С 60 гласа „за“ и един въздържал се, Събранието одобри дневен ред и започна своята работа. След изчерпване на точките от дневния ред, председателят на Събранието го закри в 19:55 ч.