Новини

МАНЕВРИ НА ТРЕТИЯ ЕТАЖ

След мъглата, пак мъгла

   Много странна процедура по избор на изпълнители за санирането на 5 блока в Младост, се провежда в кметската администрация. След като на 13 април е издадена заповед на кмета Иванчева за избор на изпълнителите, две седмици по-късно има издадено решение за удължаване на срока на процедурата до края на месец юли 2017 година! Явно, че нещо се е объркало в очакванията и се налага ново преразпределение на баницата.

   Процедурата за обновяване на блокове с номера 1Б, 371, 303, 380 и 474 е по програмата за енергийна ефективност. За всеки един от блоковете трябва да има избран проектант и изпълнител, отделно строителен надзор и отделно инвеститорски контрол. Три отделни позиции за всеки блок или общо 15 обособени позиции на обща прогнозна стойност от 10 милиона лева.

   Всичко започва през лятото на 2016 година. На 26 юли е обявено решение за откриване на процедура за обществена поръчка, публикувани са обяви и тръжни документи. Крайният срок за подаване на офертите е 30.08.2016 година, 17:00 часа. Със заповед на кмета е определена комисия, която на 31 август се е събрала да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за участие в откритата процедура. Постъпили са общо 41 предложения. За един от участниците комисията е установила пропуск в общите документи и е предложила този участник да бъде отстранен от процедурата, а останалите да продължат. С това публичната част от заседанието на комисията е приключило и комисията е продължила своята работа в първото си закрито заседание. Предложенията са разгледани по същество и от повечето участници е изискано да предоставят в петдневен срок допълнителни документи. Всичко това е отразено подробно в протокол №1.

   На 3-ти ноември започва второто закрито заседание на комисията. От 31 от участниците са постъпили допълнително изисканите документи. Офертите са оценени и всеки от участниците получава съответните точки. Изготвено е и временно класиране. Отстранени са още двама от участниците. Насрочен е следващият етап от провеждане на процедурата – отваряне и оповестяване на ценовите оферти (до този момент те са в отделен запечатан плик за всяка една оферта). Това заседание е отразено в протокол №2.

   На 21 ноември, понеделник, от 9:30, комисията е продължила с отваряне и оповестяване на ценовите предложения. Общо 38 оферти. От участниците, на които ценовите предложения са по-изгодни с повече от 20% от средната предложена цена от всички направени предложения, е изискана допълнителна обосновка за сформирането на цената. Срок пет дни. Протокол №3.

   На 13 ноември в район Младост се провеждат частични предсрочни избори и е избрано ново ръководство. Десислава Иванчева полага клетва и встъпва в длъжност на 24 ноември 2016 година.

   Нов кмет, нов екип, ново летоброене – типично по български. Само номерацията на протоколите не е променена. Следващият протокол е №4. От него разбираме, че съставът на комисията е променен. За председател е назначена Биляна Петрова – заместник кмет с ресор култура и образование.
   Нерде култура – нерде архитектура. Защо пък не – културна архитектура.

   Но освен за промяната в състава, разбираме, че са проведени още няколко закрити заседания – първо (а то е четвърто) на 17-ти януари, на което комисията е отчела постъпването на обосновки, второ (пето) заседание на 16.02.2016 година, за което в протокола не е отразено абсолютно нищо!

   За насрочването на третото (шесто) заседание, се прави засилка на няколко пъти – на 24-ти март, на 28- март и най-накрая на 10-ти април. Пак с поредните промени в състава на комисията. Заменени са инж. Иван Попов и инж. Елена Филипова. По „обективни причини“, но не се споменава какви. Междувременно, срокът за валидност на ценовите оферти е изтекъл на 28-ми февруари, та от администрацията е поискано от кандидатите да си удължат срока на офертите до края на месец април. Три от фирмите са отказали. Следва обстойно разискване на предоставените ценови обосновки – за някой от участниците прави впечатление изключителното внимание, което им е обърнато – в пъти над останалите. Направено е окончателното класиране.

   На 13-ти април до кмета на район Младост е изпратен и окончателен доклад от комисията. За разлика от онзи РЕСУТ, г-жа Иванчева го утвърждава и още същия ден издава своето Решение за избор на определените от комисията изпълнители. Пиар-ът на общината гордо съобщава във отчетите си:

Отчет (20-24 февруари)

Уважаеми съграждани,
През изминалата работна седмица (20-24 февруари) приключи успешно работа комисията по саниране към районната администрация. По програмата за енергийна ефективност ще бъдат реновирани 5 блока в района, като работата по тях ще започне през тази година.

Отчет (10 април – 13 април 2017г.)

Беше публикувано на сайта решението за класиране на участниците и протоколите по открита процедура „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

   Да, ама не. Нито едното е вярно, нито другото. Очевидно комисията не е приключила своята работа през февруари, а само две седмици след окончателното решение настъпва и странен обрат – с изх.№ към РМЛ 17-ВК66-385 от 26.04.2016 година до 38 от участниците в откритата процедура е изпратено писмо, подписано от кмета на СО Район Младост, Десислава Иванчева:

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с участието Ви в процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви информирам, че поради причини, свързани с промени в администрацията на възложителя (район Младост – б.а.), се налага удължаване на срока на работата на комисията.

В тази връзка в срок от три дни, считано от получаване на настоящото, следва писмено да потвърдите удължаване на срока на валидност на Вашата оферта до 30.07.2017 година.

Информирам Ви, че след поканата участник, който в определения срок откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако предостави декларация за удължаване на офертата с по-кратък срок на валидност, същият ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

   Пълно мълчание. Мълчи и трибунът на кмета. А въпросите се трупат един след друг. Какво се е случило на второ (пето) заседание на 16.02.2016 година, за което в протокол № 4 не е отразено абсолютно нищо? Какви са „обективните причини“ за смяната на инж. Иван Попов и инж. Елена Филипова? Поради каква причина след обявено решение за избор на изпълнител е удължен срока на комисията? На какво основание – членове, алинеи, от кой закон? Става въпрос за поръчка от 10 милиона лева. Но не само – това е и едногодишно очакване от тези етажни собствености, които са положили усилие да се регистрират като такива, да събират подписи за съгласие, да сключват договори … Тук става въпрос и за бизнес климат. Тези фирми-изпълнители през това време поддържат персонал, заплащат осигуровки, заплати. За една година цените на материалите са се променили, цената на труда също. Кой носи отговорност за този хаос? Кой ще плати след това тези разходи?

   За разлика от случаите с разрешителните за строеж на Грант каньон, споразумението за блок 70-ти, всички случаи на реституирани земеделски земи и т.н., където общественият интерес е с ограничени права, то при обществените поръчки с проектни средства става въпрос за разходване на обществен ресурс и трябва компетентните органи да проверят всички тези въпроси. Ясно е, че нещо не е наред в цялата тази история. Може би инж. Иван Попов и инж. Елена Филипова биха могли да хвърлят повече светлина върху случващото се в общинската администрация на район Младост. А там определено има нещо гнило, което за пореден път се опитват да скрият в мъглата на мълчанието.

2 Comments

  1. Инж. Иван Попов и инж. Елена Филипова да се разприказват малко, трябва да ги интервюирате… А за обществената поръчка, няма и съмнение, че ще бъде нагласена и спечелена от точните хора… тъжна картинка, в която Иванчева се излага и става част от общата карикатура, достойна за Прас-Прес! Скоро май май ще има оставки…

  2. Пременил се Илия – като се погледнал – пак в тия. Поредната грешка с избор на кмет. Може би все още не са се родили достойните/истинските/ хора. Остава ни надеждата внуците ни да бъдат тези, които сега липсват. Българио, остана ли още за крадене. Срамувам се от управниците ни – и ония и тия….отвсякъде помия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *