ПОДПИСКА

   Събранието на Гражданската инициатива, взе решение да бъде проведена подписка сред населението на район Младост. Инициативният комитет да организира провеждането на подписката и на информационна кампания. 

   Събранието реши, кметът на район Младост, община Столична, да предприеме всички необходими законови мерки, във връзка с привеждане в изпълнение на взетите от населението решения:

1. Да организира и извърши цялостно обследване и анализ на транспортния трафик и шумовата среда на територията на район Младост, община София, в т.ч. и кумулативния ефект при реализацията на съществуващи и нови инвестиционни намерения.

2. Да предприеме всички законови мерки за гарантиране правото на гражданите да имат здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи.

   Инициативния комитет предложи образец на бланка за гражданска подписка. Бланката съдържа законово изискуемите атрибути – наименованието на общината, наименование на инициативата, въпросът който се предлага, пореден номер в списъка за всяка бланка, име презиме и фамилия, постоянен или настоящ адрес, ЕГН, подпис и графа за забележка при придружител. В бланката е посочено, че личните данни няма да се използват за други цели, освен за гражданската инициатива.

Подписка
образец на подписка

   Подписката ще се събира в законно определеният срок от два месеца, считано от 15.03.2017 година, в пунктове, които ще бъдат допълнително съгласувани с кмета на район Младост.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ КАТО ДОБРОВОЛЕЦ ОТ ТУК