Гранд Каньон, Новини

ГРАНД КАНЬОН В СЪРЦЕТО НА МЛАДОСТ – ВТОРА ЧАСТ

Стъпка по стъпка.

   В Общия устройствен план от 2003 година, целият терен е отреден за обществено обслужване (Оо). Тогава, това е било УПИ III-498 от квартал 2 в, м. „Младост – 3“.

Общ Устройствен План 2003

   С влизането на нов Общ устройствен план през 2009 година, предназначението е променено и са обособени две зони – едната е за “Терени на локални градини и озеленяване” (ТГО), а другата за „Смесена многофункционална зона” (Смф). Втората зона е с устройствени показатели за максимална плътност на застрояване от 60 %; максимален Коефициент на интензивност на застрояване (кинт) 3.5, като е предвидено минимално озеленяване от 40% и поне 25 % от озеленената площ да бъде с висока дървесна растителност.

Общ Устройствен План 2009
Общ Устройствен План 2009

   През 2013 година, със заповед № РД-09-50-615/29.08.2013 г. на Главния архитект на Столична община, започва процедура по изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ III-498. Възложител е „Гаранти Коза България“ с ЕИК 202380539.
   Създава се УПИ I от имоти с идентификатори 239, 242, 668, 6153 предназначени за озеленяване, УПИ III от имоти с идентификатори 6137, 6153 предназначени за озеленяване, магазин, коо, офиси и УПИ IV също за озеленяване

   Поне така е заявено и обявено в Направление „Архитектура и Градоустройство“ в Столична община (НАГ). Странно, но тази процедура, в страницата на НАГ, все още очаква обявяване на решения на Столичен Общински Съвет (СОС). Там са приложени и две скици. Едната е за ИПР – изменение на план за регулация, а другата за ИПРЗ – изменение на застроителен и регулационен план.

   На 14.02.2014 с Решение № СО-04-ЕО/2014 на Регионална инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ-София) е преценено да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ III-498.

   В решението на РИОСВ вече няма и дума за УПИ IV, но се отваря нова улица от о.т. 38а до о.т. 386, минаваща от източната страна на УПИ III -755,6137 за озеленяване, магазин, коо и офиси.

Решение на РИОСВ - София

   На 21.04.2014 година, Столична община – район „Младост” на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на кв. 2, м. Младост 3 – откриване на улица от о.т. 38а – о.т. 38б и създаване на нови квартали 2 и 2г. За кв. 2: от УПИ III – за озеленяване, магазин, КОО и офиси, се създават нови УПИ: I-239, 242, 668, 755 – за озеленяване и подземно строителство, УПИ III-755, 6137 – за озеленяване, магазин, КОО и офиси, и IV – за озеленяване. За кв. 2г: изменение на границите на УПИ IV-570.

   Какво е новото тук?  В УПИ I към озеленяването се добавя и подземно строителство, а УПИ IV 570 вече е в нов квартал – 2Г

Нов квартал 2г
Нов квартал 2г

   На 29 май 2014 г., на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 12 от ЗУЗСО и част III от Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение на СОС № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007г., е наредено от Кмета на район Младост, да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на кв. 2, м. Младост 3 – откриване на улица от о.т. 38а – о.т. 38б и създаване на нови квартали 2 и 2г, като за кв. 2 от УПИ III – за озеленяване, магазин, КОО и офиси, се създават нови УПИ: I-239, 242, 668, 755 – за озеленяване и подземно строителство, УПИ III-755, 6137 – за озеленяване, магазин, КОО и офиси, и IV – за озеленяване, а за кв. 2г- изменение на границите на УПИ IV-570.

   Не е много ясно, какво се е случило с УПИ IV – за озеленяване от квартал 2. Днес такъв просто няма, а УПИ IV-570 в новия квартал 2Г вече не е за озеленяване, а за магазини и коо.

УПИ IV
УПИ IV

   Прави впечатление още една промяна – на днешните кадастрални карти се появява и УПИ II и то не само на картите. Практически, на мястото има построена сграда, която трябва да бъде по предназначение хотел. Може и да е. Но нито на страницата на район Младост, нито в НАГ има данни за Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ II. В регистъра за издадени разрешения за строеж на Столична община също няма запис за разрешително за строеж за този УПИ. Недоумение буди и обстоятелството, че УПИ II е в зона отредена за Терени на локални градини и озеленяване.

УПИ II
УПИ II

Край на втора част.

Следва продължение…

2 Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *