Гранд Каньон, Новини

ГРАНД КАНЬОН В СЪРЦЕТО НА МЛАДОСТ – ТРЕТА ЧАСТ

Рецепта за небостъргач.

химия

   Много е важно съставките да се добавят в точния момент и в точната последователност. Иначе козунакът няма да се получи. Така е и с Решението на Столичен общински съвет. Трябва преди това нещата да са добре нагласени, за да може тестото да втаса правилно. Решение № 565 от 11.09.2014 година е за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за квартали 2 и 2Г на местност „Младост 3”, Район „Младост”.

„Ако тестото лепне, добавете още брашънце, докато придобие необходимата еластичност.“

   Решението е девет страници, изпълнени с цифри, идентификатори и номера на парцели и улици. За това ще разгледаме само малка част от него. То започва така:
   Постъпило е заявление с вх. № ГР-70-00-303/07.08.2013 г. от „Гаранти – Коза България” ЕАД с искане за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП). И продължава:
  Проектната документация, съгласувателните писма, становища, заедно с постъпилите възражения при проведеното обществено обсъждане и процедурата по съобщаване на заинтересуваните лица са разгледани на заседание на общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на 17.06.2014 г.
   ОЕСУТ е направил служебни предложения за допълване и прецизиране на проектната документация, а именно: „Да се укажат параметрите в матрицата за устройствената зона, като се допълни с аргументация за прилагането на писмо на МРРБ № 70-00-1935/2007 г.“
   С молба от 03.07.2014 г. са внесени коригирани проекти с отразени служебни предложения по протокол на ОЕСУТ. Представено е и споразумение от 30.04.2014 г. между „Гаранти – Коза България” ЕАД и „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД в качеството им на собствениците на имоти, с което страните се съгласяват да дарят на Столична община частите от собствените си имоти, предвидени за изграждане на новата проектна улица.
   Проектът е преработен върху влязла в сила актуална кадастрална карта.
   В Решението на СОС се казва още:
   С оглед на горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
   Проектът за ИПУП отговоря на условията, посочени в писмо изх. № 70-00-1935/26.10.2007 г. на заместник министъра на МРРБ, в което се допуска приложение на нормата на чл.27, ал.3 от ЗУТ по отношение на УПИ, разположени на три улици.

УПИ III-6137, 6153 – „за озеленяване, магазин, коо и офиси“, вече е разположен на три улици:
   1. улица от о.т.27-о.т.28-о.т.29 до о.т.38б;
   2. улица от о.т.38а до о.т.38б; (новата улица – б.а.)
   3. улица от о.т.38а до о.т.42.

   И така, ако сте собственик на подходящ имот, но сте ограничени от изискванията за застрояване и плътност, ще бъде необходимо да си „отворите“ една нова улица, по периферията на имота. След като той стане с лице на три улици, вече можете да се позовете на писмото на заместник министъра на МРРБ и да приложите нормата на чл. 27, ал.3 от ЗУТ, според която плътността и интензивността на застрояване не се ограничават.
   Нищо, че ОЕСУТ са поискали допълнителни аргументи за прилагането на това писмо.
   Нищо, че Административен съд – София-град, 33 състав, с определение № 664 от 09.02.2015, потвърдено от Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, с определение 3566 от 30.03.2015 година, казват, че писмо изх.№ 70-00-1935/26.10.2007г. на заместник министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е писмен отговор за отправени конкретни запитвания по 4 бр. въпроси по ЗУТ и ЗУЗСО. Това писмо, освен, че има конкретен адресат, не съставлява административен акт, нито е от категорията на тези по чл.21 АПК, нито по чл.65 АПК.
  Нищо, че и от РИОСВ са постановили да не се прави екологична оценка на плана, но при изричното условие, при реализирането на плана, да се спазят устройствените показатели на територията.
   Нищо, че по времето когато РИОСВ взима своето решение, още няма сключено споразумение между „Гаранти – Коза България” ЕАД и „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД да дарят на Столична община частите от собствените си имоти, предвидени за изграждане на новата проектна улица.
   Нищо, че по време на общественото обсъждане, бъдещата промяна на плътност и застрояване не е била обсъждана.

   Нищо, важното е козунакът да втаса.

Край на трета част.

Следва продължение…

Целият текст на Решение № 565 от 11.09.2014 година на СОС 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *