Новини

Уведомление

ДО
Г-ЖА ИВАНЧЕВА
КМЕТ НА
РАЙОН МЛАДОСТ
ОБЩИНА СТОЛИЧНА


Относно: Местна Гражданска инициатива

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от Николинка Димитрова Иванова

Председател на Инициативен комитет на местна Гражданска инициатива, учреден на основание решение на Гражданска инициатива, протокол от 15.03.2017 година

Уважаема г-жо Иванчева,

На основание чл.46 и чл.47, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) на 15.03.2017 година, в гр.София, жк Младост II, читалище „Джон Атанасов“, от 19 часа, се проведе Събрание на Гражданска инициатива. На Събранието бе взето решение за иницииране на гражданска подписка до кмета на Район Младост, Община София (столична) със следните предложения:

1. Да организира и извърши цялостно обследване и анализ на транспортния трафик и шумовата среда на територията на район Младост, община София, в т.ч. и кумулативния ефект при реализацията на съществуващи и нови инвестиционни намерения.

2. Да предприеме всички законови мерки за гарантиране правото на гражданите да имат здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи.

Мотивите на събранието са, че планиран в началото на 60-те години, район „Младост“ е оформен в пет микрорайона с около 7 500 жители всеки един от тях. Замислен е от арх. Богдан Томалевски като супермодерен квартал – парк и в него сгради. Защото, както казва арх. Томалевски, „В допир с природата човек става по-добър“. За всеки 15 000 жилища са предвидени 4 училища, 4 детски заведения, 10 супермаркета, 1 поликлиника. „Младост“ бързо става привлекателно място за живот на много млади семейства и през 1988 г. населението на комплекса е 97 000 души, през 2008 г. – 112 000, а днес там вече живеят над 120 000 души.

Това е далеч над първоначалните разчети, правени преди повече от половин век. Днес има и много повече автомобили от предвидения брой при планирането както на улиците, така и на местата за паркиране. Не достигат училища и детски градини. Инфраструктурата е на предела си. Поради непрекъснатите и безразборни строежи, тротоарите на много места са непроходими, средата е недостъпна за хора в неравностойно положение, за възрастни и трудно подвижни хора, както и за майки с бебешки колички. Улиците, зелените площи и площадките за игра на децата често са завзети от паркирали коли. Увеличаващият се трафик, паркираните автомобили, множеството строежи – всички те генерират огромно количество прах, изгорели газове и други замърсявания. Увеличават се хроничните белодробни заболявания при децата.

До къде ще стигнем, ако продължим така? Как са защитени правата на всеки един от онези първи 7500 жители на район „Младост“? А на всички тези 120 000 души? Как ще бъдат защитени правата на всеки един новодомец? Правата, разписани в чл. 55 от КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: „Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи“. Правата, гарантирани от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция), част от която е и градската среда.

Ние, Гражданската инициатива, настояваме в най-кратки срокове да бъдат изработени стандарти и нормативи за район „Младост“, които да гарантират, че за всеки нов обект са осигурени капацитет на инфраструктура, в т.ч. пътна, ВиК, електрозахранване, Интернет, места за паркиране, училища, детски градини, здравно обслужване, градски транспорт, осигурени зелени площи за всеки един жител. Настояваме да при планирането и изграждането на нова инфраструктура, тя да бъде съобразена с нуждите на велосипедистите, на хората в неравностойно положение, майки с детски колички. Настояваме също така да се проверява много щателно начина на придобиване на собственост за всеки нов обект, а гражданите да участват в управлението на района, като бъдат подробно информирани и допитвани по проекти касаещи средата им на живот.

Във връзка с това, и на основание чл.46, ал.2 от ЗПУГДВМС, беше избран инициативен комитет от пет члена в това число и председател, който да представлява Гражданската инициатива пред съответните органи на властта и да проведе подписка сред населението. Подписката, ще се проведе в определения от закона срок.

На основание чл. 47, ал.2, т.4 от ЗПУГДВМС, при необходимост, ще съгласуваме с Вас места за събиране на подписите на населението.

ПРИЛОЖЕНО:

  1. Копие от протокол от проведено събрание на Гражданска Инициатива;

  2. Копие от списък на с имената, постоянните адреси, ЕГН и подписите на участвалите в събранието граждани;

  3. Копие от бланка с подписите на учреден Инициативен комитет;

  4. Копие от регистрационен номер в Комисия за защита на личните данни.

гр. София, Младост,
21.03.2017 г.

Николинка Иванова
Председател на ИК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *